Targowisko miejskie

Targowisko miejskie w Gołdapi

Informacja

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o. o. informuje, iż od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku sprzedający na targowicy na terenie Gminy Gołdap są zwolnieni z opłaty targowej.

Zaniechanie poboru opłaty targowej jest wprowadzone w związku z wejściem w życie przepisu art. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 9 grudnia 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 2255), zgodnie z którym: „Art. 31 zzm.1. od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art.15 ust.1 ustawy z dnia 12stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz.1170)”.

Prezes Zarządu
dr Marcin Misiewicz

ADM w Gołdapi zarządza Targowiskiem Miejskim

Targowisko Miejskie usytuowane jest w Gołdapi pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Polną. Na Targowisku znajduje się budynek z szaletami miejskimi i Kasą PKS. Targowisko to jednocześnie przystanki autobusowe, busowe i postój TAXI.
Targowisko Miejskie w Gołdapi to duży plac doskonale przystosowany do organizacji różnego rodzaju dużych imprez masowych.

Osoby zainteresowane zorganizowaniem imprezy na Targowisku Miejskim w Gołdapi zapraszamy do Biura ADM w Gołdapi przy ul. Konstytucji 3 Maja 3 celem ustalenia warunków wydzierżawienia placu.
Targowisko Miejskie czynne jest w godzinach od 8.00 do 14.00 za wyjątkiem dni targowych przypadających w czwartki po 1 i 15 każdego miesiąca, w których czynne jest w godzinach 5.00 – 14.00.
Osoby prowadzące handel na Targowisku obowiązane są do przestrzegania Regulaminu Targowiska, ogólnie obowiązujących przepisów w zakresie prowadzonej działalności, w tym w szczególności przepisów przeciw pożarowych, ogólnie przyjętych norm obyczajowych i uiszczania obowiązujących opłat.