Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 34

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu
pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 34 w Gołdapi”

Szczegóły w załącznikach poniżej:
Zapytanie ofertowe
Informacje o ogłoszeniu
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunkó udziału w zapytaniu ofertowym
załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 4 – wzór umowy
Załącznik nr 5 – wykaz osób
załącznik nr 6 – wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 7 – Projekt instalacji centralnego ogrzewania
Załącznik nr 8 – Projekt instalaci ciepłej wody
załącznik nr 9 – Przedmiar robót – instalacja c.o. i c.w.
Załącznik nr 10 – Przedmiar robót – wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych