Cmentarze

ADM w Gołdapi administruje cmentarzami komunalnymi w Gołdapi i w Grabowie

Cmentarze komunalne położone w Gołdapi przy ul. Gumbińskiej, ul. Zadumy, ul. Cmentarnej i w miejscowości Grabowo są własnością Gminy Gołdap.

Budynek administracji cmentarnej znajduje się na cmentarzu komunalnym w Gołdapi przy ul. Zadumy 13.

Załatwianie spraw związanych z pochówkami, rezerwacją, przedłużeniem rezerwacji miejsca do pochówku na dalsze 10 lat i wniesieniem opłaty po 20 latach odbywa się w siedzibie Administratora od poniedziałku do piątku w dni powszednie, w godzinach jego urzędowania tj. 7:00 – 15:00 (tel. 534-171-534).

Zasady funkcjonowania cmentarzy, prowadzenie ksiąg cmentarnych oraz realizację prawa do pochowania regulują przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz przepisy wykonawcze do przywołanej ustawy i regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Gołdap.

Dysponenci grobów, osoby przebywające na terenie cmentarzy oraz przedsiębiorcy świadczący usługi na terenie cmentarzy zobowiązani są do stosowania się do regulaminu oraz zaleceń i informacji Administratora zamieszczonych na tablicach informacyjnych cmentarzy.

Cmentarze komunalne przeznaczone są do chowania zmarłych w grobach:

  • zwykłych ziemnych pojedynczych bez prawa murowania
  • zwykłych rodzinnych bez prawa murowania
  • murowanych pojedynczych,
  • murowanych rodzinnych
  • dla zwłok dziecka do lat 6
  • dla urn ze szczątkami zwłok pojedynczych
  • dla urn ze szczątkami zwłok rodzinnych

Dodatkowo, na cmentarzu przy ul. Zadumy istnieje możliwość chowania urn z prochami w niszach w kolumbarium.

Godziny otwarcia cmentarzy dla odwiedzających:

  • furtki otwarte są całodobowo
  • bramy wjazdowe w godzinach 7:00 – 15:00 po uzyskaniu zgody Administratora

Pochówki odbywają się w godzinach 9:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku tylko w dni powszednie (cały rok).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Administratora, pochówek może odbyć się w innych dniach i godzinach niż określono wcześniej.

Miejsce pochówku oraz miejsce rezerwacji wskazuje Administrator.

Na cmentarzach komunalnych pobiera się opłaty zgodnie z obowiązującą w tym zakresie Uchwałą Rady Miejskiej w Gołdapi.

Odnowienie prawa do korzystania z grobu na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty przewidzianej jak za pochowanie zwłok, w terminie 6 miesięcy, licząc od dnia, w którym upłynął okres 20 lat od pochówku lub od daty wniesienia ostatniej opłaty. Opłatę wnosi się w wysokości aktualnych stawek określonych przez Radę Miejską w Gołdapi.
Przepis w/w nie dotyczy grobów murowanych oraz nisz w kolumbariach.
W przypadku stwierdzenia braku opłaty grób kwalifikuje się do likwidacji, co nie narusza normy prawnej określonej w art.7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011r., Nr 118, poz.687 ze zm.).
Informację o likwidacji grobu zamieszcza się w gazecie lokalnej oraz umieszcza się na grobie, na co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół zgodnie z postanowieniami uchwały.

Nr rachunku do opłat dotyczących cmentarza
34 1020 4724 0000 3302 0112 2290

Kontakt telefoniczny
534-171-534