DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.admgoldap.pl.

Data publikacji strony: 2012-05-14
Data dużej aktualizacji strony: 2012-05-14

STATUS POD WZGLĘDEM DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • większość z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • brak informacji o celu w części odnośników,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.

Wyłączenia:

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

INFORMACJE DODATKOWE

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI

Data sporządzenia Deklaracji: 2021-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Administracji Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Eliza Dzienis; e-mail: e.dzienis@admgoldap.pl.
Kontaktować się można także pod nr telefonu 87 615-02-81
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail),
 • wskazanie adresu strony internetowej lub aplikacji mobilne, na której jest niedostępna treść,
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest najwygodniejszy. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 3; 19-500 Gołdap – zwana dalej ,,budynkiem’’.
Do budynku prowadzi jedno wejście (drzwi znajdują się po lewej stronie ściany zachodniej) od strony ulicy Konstytucji 3 Maja. Wejście odbywa się po nawierzchni utwardzonej z poziomu terenu.

Wszystkie pomieszczenia usytuowane są na pierwszym piętrze budynku, do których prowadzą schody klatki schodowej.
Do poszczególnych pomieszczeń prowadzi jeden korytarz, a mianowicie:

 • TOALETY (damska oraz męska) znajdują się po prawej stronie korytarza zaraz po wejściu schodami na I piętro,
 • SEKRETARIAT oraz PREZES ZARZĄDU ADM w Gołdapi Sp. z o.o. – pomieszczenie nr 2 znajdujące się po lewej stronie korytarza,
 • DZIAŁ TECHNICZNY pomieszczenie nr 4 – znajdujące się po lewej stronie korytarza,
 • DZIAŁ CZYNSZOWO – FINANSOWY – pomieszczenie nr 5 oraz 8 – znajdujące się odpowiednio nr 5- lewa strona korytarza; nr 8 – prawa strona korytarza.

W budynku nie ma windy ani schodołazów.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.
Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego działu / pracownika.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Bezpośrednio przed budynkiem są miejsca parkingowe, ale nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.