2017-06-05 16:21:38

/

11 LISTOPADA 5 - remont klatek schodowych

Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Gołdapi, działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej 11 Listopada 5 w Gołdapi zaprasza wykonawców do złożenia ofert cenowych na remont dwóch klatek schodowych polegający na:
– uzupełnieniu pęknięć gipsem szpachlowym ścian oraz stropów;
– ociepleniu ścian wewnętrznych styropianem gr. 3 cm,
– położeniu warstwy tynku elewacyjnego cienkowarstwowego mozaikowego wykonanego
ręcznie na powierzchni ścian (lamperia kamyczek );
– malowaniu farbami emulsyjnymi ścian oraz stropów (powyżej lamperii);
– odmalowaniu schodów, barierek;
– wymianie samozamykacza w drzwiach wejściowych do jednej z klatek schodowych;
– wymianie szyby w oknie na jednej z klatek schodowych;
– położeniu terakoty na jednej z klatek schodowych (parter).

W celu złożenia oferty wykonawca dokona wizji lokalnej na budynku i dokona pomiarów. Załącznikami do oferty są:
– formularz ofertowy,
– kosztorys ofertowy.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie ADM Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 3, lub mailowo: techniczny@admgoldap.pl do 26.06.2017r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2017r. o godzinie 8.00 w biurze ADM w pokoju nr 4. W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie podanym powyżej nie zostaną rozpatrzone i nie zostaną zwrócone. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami. Oferta musi być ponumerowana i spięta w teczkę lub zszyta. Oferty składające się z luźnych dokumentów nie będą rozpatrywane. Telefon kontaktowy 87 615 02 81 lub 662 146 430. ADM w Gołdapi zastrzega prawo z rezygnowania z zebranych ofert podania przyczyn i bez zwrotów dokumentów.

Ogłoszenie

Formularz ofertowy