2017-09-06 10:18:46

/

Kościuszki 5 - ekspertyza techniczna

Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Gołdapi, działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej w Gołdapi Kościuszki 5 zaprasza wykonawców do złożenia ofert na wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z badaniami geologicznymi gruntu dotyczącej sposobu zabezpieczenia ganku z balkonem przy ul. Kościuszki 5 w Gołdapi przed dalszymi pęknięciami.

Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie ADM Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 3, lub mailowo: techniczny@admgoldap.pl do 29.09.2017 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.10.2017 r. o godzinie 8.00 w biurze ADM w pokoju nr 4. W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie podanym powyżej nie zostaną rozpatrzone i nie zostaną zwrócone. ADM w Gołdapi zastrzega prawo zrezygnowania z zebranych ofert bez podania przyczyn i bez zwrotów dokumentów.

W celu złożenia oferty wykonawca dokona wizji lokalnej na budynku.

Załączniki do oferty:
Formularz ofertowy
Zdjęcia