2013-04-02 21:34:19

/

Nowe zasady odbioru śmieci

W związku ze zmianą przepisów od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru śmieci wytworzonych w Państwa gospodarstwach. Od tego dnia to Gmina będzie organizować wywóz nieczystości i pobierać z tytułu ich odbioru i unieszkodliwiana opłaty.

W załączeniu przedstawiamy Państwu wzór deklaracji „śmieciowej”, którą należy dostarczyć do pokoju nr 41 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Gołdapi do 15 kwietnia 2013 roku.
W deklaracji właściciel nieruchomości informuje między innymi o ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie oraz o sposobie gromadzenia odpadów. Należy określić czy właściciel decyduje się na segregowanie odpadów, czy nie segregowanie.

Na dzień dzisiejszy opłaty za odbiór i unieszkodliwianie odpadów, określone przez Radę Miejską w Gołdapi, wynoszą miesięcznie od osoby: za segregowane – 12 zł, za niesegregowane – 13 zł.
Opłaty te mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu przez Gminę przetargu na odbiór odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców miasta i z terenów wiejskich.
To właściciel nieruchomości sam podejmuje decyzję o sposobie gromadzenia prze niego odpadów.

Opłatę miesięczną za gospodarstwo należy obliczyć mnożąc liczbę osób zamieszkałych przez stawkę odpowiednią dla zadeklarowanego sposobu gromadzenia odpadów.
Pierwszą opłatę samodzielnie wyliczoną za wytworzone śmieci uiszcza się do 15 sierpnia 2013 roku, a każdą następną opłatę do 15-go dnia kolejnego miesiąca.

Należy wiedzieć, że właściciel nieruchomości ma obowiązek:
1. Zbierać odpady komunalne zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Gołdap.

2. W przypadku zmiany danch, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć korektę deklaracji w teminie 14 dni od dnia powstałej zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Informacje na temat 7-miu uchwał Rady Miejskiej w Gołdapi, regulujących sprawy związane z prawidłowym gospodarowaniem odpadami na terenie naszej gminy, zgodnie z ustawą „śmieciową”, można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi. (w BIP, w zakładce – prawo lokalne – uchwały).

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 41 Urzędu Miejskiego w Gołdapi lub pod nr tel. 87 615-60-50.

W załączeniu:

  • Załącznik nr 1 – zbiórka odpadów „suchych” i „mokrych” – segregacja.pdf
  • Załącznik nr 2 – częstotliwość odbioru odpadów w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych – odbior.pdf
  • Wzór deklaracji – dek-smieci.pdf