2017-08-24 22:54:43

/

Ekspertyza techniczna - Słoneczna 3

Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Gołdapi, działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Słoneczna 3 w Gołdapi zaprasza wykonawców do złożenia ofert na wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z badaniami geologicznymi gruntu dotyczącej sposobu zabezpieczenia budynku przy ul. Słonecznej 3 w Gołdapi przed powstającymi rozwarstwieniami ścian konstrukcyjnych.

Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie ADM Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 3, lub mailowo: techniczny@admgoldap.pl do 15.09.2017 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2017 r. o godzinie 8.00 w biurze ADM w pokoju nr 4. W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie podanym powyżej nie zostaną rozpatrzone i nie zostaną zwrócone. ADM w Gołdapi zastrzega prawo zrezygnowania z zebranych ofert bez podania przyczyn i bez zwrotów dokumentów.

W celu złożenia oferty wykonawca dokona wizji lokalnej na budynku. Załącznikami do oferty są:

Formularz ofertowy