2017-06-26 09:15:44

/

Ekspertyza techniczna - Wąska 3 aktualizacja

Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Gołdapi, działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej w Gołdapi Wąska 3 zaprasza wykonawców do złożenia ofert na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku Wąska 3 w Gołdapi dotyczącej sposobu zapobiegnięcia dalszego uszkodzenia i rozwarstwienia się ścian oraz gzymsów.

Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie ADM Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 3, lub mailowo: techniczny@admgoldap.pl do 10.07.2017 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2017 r. o godzinie 8.00 w biurze ADM w pokoju nr 4. W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie podanym powyżej nie zostaną rozpatrzone i nie zostaną zwrócone. ADM w Gołdapi zastrzega prawo z rezygnowania z zebranych ofert podania przyczyn i bez zwrotów dokumentów.

W celu złożenia oferty wykonawca dokona wizji lokalnej ma budynku. Załącznikami do oferty są:
Formularz ofertowy